Werkzaamheden tijdens het broedseizoen: mag dat?

Tijdens het beheer en onderhoud van de natuur is het belangrijk dat organisaties rekening houden met de bescherming van nesten, rustplaatsen en de eieren van vogels. Zo beschermen we samen de natuur. Dit is onderdeel van de Omgevingswet. Ziet u werkzaamheden waarvan u twijfelt of dit wel mag tijdens het broedseizoen? Wij leggen de regels uit.

Geef vogels de ruimte tijdens het broedseizoen

Het is belangrijk dat vogels tijdens het broedseizoen niet gestoord worden. In het broedseizoen zijn nesten en rustplaatsen erg belangrijk voor de broedcyclus. De broedcyclus begint bij de paarvorming en eindigt wanneer de jongen voor zichzelf kunnen zorgen. Wanneer het broedseizoen is, verschilt per vogelsoort en is afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals het weer. Voor veel vogels zit het gemiddeld tussen de maanden mei en juli.

Om een beetje een beeld te krijgen, kunt u een kijkje nemen op de natuurkalender broedvogels van de Vogelbescherming.

Nesten en jaarrond beschermde nesten

Vogelnesten maken onderdeel uit van de broedcyclus. Bewoonde nesten herkent u door de bezoekjes van de vogels of als er eieren of kuikens in het nest liggen. Maar ook door verse takken, uitwerpselen, voedsel of eischalen op of onder het nest.
Sommige vogels keren elk jaar terug naar hetzelfde nest. Daarom zijn deze nesten het hele jaar door beschermd. Niet alleen de nesten zelf, ook de rustplaatsen.

Rustplaats is niet altijd een nest

Een rustplaats zijn de noodzakelijke delen van het leefgebied bij de broedcyclus. Ook dit verschilt per vogelsoort. Voor de een is dat puur het nest, zoals bij de gierzwaluw. De jongen van de gierzwaluw verlaten namelijk gelijk het gebied nadat zij zijn uitgevlogen.

Voor de ander is de rustplaats juist de directe omgeving rondom het nest. Zoals bij de kievit. Bij de kievit verlaten de jongen direct het nest. Onder begeleiding van de ouders zoeken zij daarna zelf naar voedsel in de omgeving. Daardoor is de omgeving erg belangrijk.

Veel gestelde vragen

Brandgans
Kievit met jong
Kleine plevier

Hoe worden nesten onderzocht?

Niet alleen het broedseizoen verschilt per vogel. Ook de nesten. Er zijn verschillende mogelijkheden om een nest te onderzoeken. Is het nest goed te zien? Dan kunnen we de nesten op een afstandje bekijken met een verrekijker. Dit kan bij de nesten van bijvoorbeeld een roek en een blauwe reiger. Dit kan niet bij ieder nest. Soms denken mensen ‘ik zie niets, dus dan zal er vast ook niets zitten’. Maar dat is niet altijd zo! Veel vogels hebben hun nest uit veiligheid verborgen. Dit zijn bijvoorbeeld de nesten van een groot aantal zangvogels, zoals kleine karekiet en de rietzanger. Dan kunnen we alleen door het gedrag van de vogels (zoals zang) bepalen of een nest aanwezig is.

Voorlopen: nesten zoeken en markeren

Naast deze onderzoekstechnieken, heb je ook de techniek ‘voorlopen’. Voorlopen is een fysieke inspectie waarbij een organisatie nesten zoeken en markeren. Het gaat om nesten die op de grond liggen en die vanaf een bepaalde afstand niet goed te zien zijn. Dit zijn bijvoorbeeld nesten van een kievit of grutto. Het voorlopen gebeurt voor de werkzaamheden.

Wat mag wel en wat mag niet bij broedende vogels?

Dat staat in de gedragscodes. Deze gedragscodes zijn gemaakt door verschillende organisaties, zoals de gemeenten, waterschappen, provincies en natuur beherende organisaties. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) keurt deze gedragscodes goed. Worden de werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van de gemeente? Dan is het aan de gemeente om te zorgen dat er volgens de gedragscode gewerkt wordt.

Het uitgangspunt van iedere gedragscode is dat de nesten van vogels beschermd zijn. Iedereen moet zich hieraan houden. Er zijn twee soorten gedragscodes:

  • Gedragscodes voor beheer en onderhoud
  • Gedragscodes voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

Wij controleren hierop

Organisaties moeten aantonen dat zij werken volgens de gedragscode. Handelen volgens een gedragscode geeft een vrijstelling om de werkzaamheden uit te mogen voeren zonder een ontheffing. Onze inspecteurs controleren of er zorgvuldig wordt gewerkt volgens de methode uit de gedragscode.

Is het niet in orde? Dan is er ook geen vrijstelling om zonder een vergunning de werkzaamheden te mogen doen en bestaat het risico dat wanneer de werkzaamheden worden voortgezet de wet wordt overtreden.

Denkt u dat er een overtreding is?