Vervolg bodemonderzoek Meestoof Oud-Beijerland

Binnen de gemeente Hoeksche Waard is vroeger voor de bouw van woningen de locatie vaak opgehoogd met grond afkomstig van verschillende locaties. Inmiddels weten we dat deze grond verontreinigd kan zijn. Het is bijvoorbeeld ook bekend dat de oorspronkelijke ondergrond verontreinigd kan zijn door intensief landgebruik nabij de oude haven van Oud-Beijerland. Soms is deze verontreiniging ernstiger dan gedacht. Om dat gericht te kunnen vaststellen, is nauwkeurig onderzoek nodig.

Wat is er al bekend?

We hebben al eerder bodemonderzoek gedaan in zowel openbaar gebied als in een aantal tuinen van de Meestoof. Het meest recente onderzoek uit 2016 is in 2 fasen uitgevoerd. Fase 1 betrof onderzoek in openbaar gebied, fase 2 richtte zich op de tuinen. Niet alle tuinen zijn uiteindelijk onderzocht, omdat niet alle bewoners mee wilden werken aan dit onderzoek. In totaal zijn 19 van de 24 tuinen onderzocht met 2 of 3 boringen.

De resultaten van het bodemonderzoek in de tuinen gaven het hetzelfde beeld als de verontreiniging die in het openbaar gebied is aangetroffen. De aangetroffen verontreiniging is een verontreiniging die in elke binnenstad, dorpskern of oud dijklint kan worden aangetroffen en is diffuus van aard. Dit betekent dat er dus hele verschillende verontreiniging voorkomen, bijvoorbeeld met lood, olie, of PAK. Dit komt veel voor in Nederland.

Bewoners kunnen hun tuin gewoon gebruiken, maar er gelden vaak wel gebruiksadviezen. Zoals groente kweken in bakken met schone grond en handen wassen na buiten gewerkt of gespeeld te hebben. Dit om bijvoorbeeld blootstelling aan verontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen. Met uitzondering van drie tuinen wijkt de aangetroffen verontreiniging aan de Meestoof hier dus niet vanaf. Ter plaatse van deze drie tuinen zijn hogere concentraties gemeten. De eigenaren van deze drie woningen zijn destijds per brief geïnformeerd over de resultaten. Ook hebben deze bewoners advies gekregen hoe om te gaan met de grond in hun tuin, om daarmee risico’s zo veel als mogelijk te voorkomen.

Aanvullend onderzoek

De gemeente Hoeksche Waard heeft nu besloten om alsnog aanvullend onderzoek te laten uitvoeren. Er worden namelijk nog regelmatig vragen gesteld over deze verontreiniging. De gemeente en OZHZ vinden het daarom belangrijk om duidelijkheid aan bewoners te geven over de aard, mate, omvang en ontstaansgeschiedenis van de verontreiniging. De uitkomsten van dit onderzoek bepalen de eventuele vervolgstappen. Een mogelijke vervolgstap is dat bewoners gebruiksadviezen krijgen over wat ze beter wel/niet kunnen doen in hun tuin.

OZHZ begeleidt en coördineert deze werkzaamheden namens de gemeente Hoeksche Waard. Momenteel treffen wij de voorbereidingen om het aanvullend bodemonderzoek in de winter van 2022 te laten uitvoeren.