Resultaten diverse onderzoeken PFOA bekend

Zoals bekend in de regio komen de stoffen PFOA en GenX voor. Zowel de NVWA als het RIVM hebben naar deze stoffen onderzoek gedaan. Die resultaten zijn nu bekend. In onze regio kennen wij sinds juni 2018 een herziene handreiking voor hergebruik van PFAS-houdende grond. Het Ministerie van I&W heeft nu een handelingskader opgesteld dat richtlijnen biedt voor landelijke regels voor hergebruik van grond.

Tijdelijk handelingskader PFAS voor hergebruik van grond

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft het “Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie” opgesteld. Hiermee wil het ministerie de problemen die er nu zijn in grond- en baggerverzet en baggerwerkzaamheden verlichten.

PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen en is een groep van zo’n 6000 stoffen, waaronder PFOA, PFOS en GenX. PFAS-verbindingen worden al decennia lang gebruikt in heel veel producten die we dagelijks gebruiken. Deze stoffen breken niet of nauwelijks af en zijn inmiddels verspreid in het milieu te vinden. PFAS zitten dus ook in grond en bagger. Landelijk bestonden er nog geen regels voor het hergebruik van deze grond en bagger. Dit handelingskader biedt daar richtlijnen voor.

In de regio Zuid-Holland Zuid is al eerder een handreiking opgesteld voor omgaan met PFAS-houdende grond. In grote lijnen sluit het landelijke handelingskader daar goed bij aan. De gemeenten van Zuid-Holland Zuid zullen nog bekijken of het nodig is om de bestaande handreiking aan te passen.
Tot hierover een besluit is genomen blijft de herziene handreiking voor hergebruik van PFAS-houdende grond in Zuid-Holland Zuid (juni 2018) van kracht. Indien dit wijzigt zal daar over worden gecommuniceerd naar de markt. Wel is het sterk aan te raden om al wel het bredere PFAS-analysepakket te hanteren dat door het ministerie wordt aangehouden.

In elk geval is het positief dat het Rijk dit handelingskader heeft opgesteld. Wij hebben hier vanuit onze regio ook voor gepleit. In het handelingskader is bijvoorbeeld een onderzoeksplicht opgenomen. Het schrijft voor dat grond en bagger onderzocht moeten worden op de aanwezigheid van PFAS. Zo krijgen we landelijk een beeld van de aanwezigheid van PFAS in de bodem. Ook voorkomt het nieuwe verontreinigingen. De situatie dat niet-onderzochte grond waarin PFAS zit op schonere plekken wordt hergebruikt, kan met dit handelingskader worden voorkomen. Tot slot is het voor onze regio positief dat grond die onder de landelijke risicogrenzen valt, elders in het land kan worden hergebruikt. Dat biedt een groter afzetgebied voor grond uit onze regio. Lees hier de Kamerbrief en het tijdelijk handelingskader.

Risicogrenzen PFOS en PFOA in grond en bagger (RIVM)

Het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft risicogrenzen voor PFOS en PFOA bepaald voor grond die gebruikt wordt voor akkerbouw en veeteelt. Het Hoogheemraadschap Rijnland had hier om verzocht vanwege een grootschalige bodemverontreiniging in hun gebied, waardoor baggerwerkzaamheden stil kwamen te liggen. De nu door het RIVM bepaalde risicogrenzen bevestigen dat de herziene handreiking voor hergebruik van PFAS-houdende grond (juni 2018) veilige waarden voor deze stoffen hanteert.

Lees meer over PFAS in de bodem op de website van het RIVM.
Raadpleeg de samenvatting van het rapport en het rapport.

Onderzoek NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft onderzoek gedaan naar PFOA en GenX in landbouwproducten uit onder meer de Alblasserwaard. In de Alblasserwaard zijn veel boeren gevestigd en is PFOA in de bodem aangetroffen.

Doel van het onderzoek was om te bepalen of er mogelijk een verhoogd risico is voor de volksgezondheid door de consumptie van producten waarin PFOA en GenX-stoffen aanwezig kunnen zijn. NVWA geeft aan dat dat niet het geval is.

Inspecteurs van de NVWA hebben ei, melk (koe en geit), kaas, yoghurt, aal en kuilvoer van boerderijen in de Alblasserwaard onderzocht op de aanwezigheid van PFOA en GenX. In de meeste van de geteste producten zijn geen meetbare hoeveelheden PFOA en GenX aangetroffen. Alleen in enkele eieren zijn zeer geringe concentraties PFOA gemeten.

De NVWA heeft berekend hoeveel PFOA en GenX een consument kan binnenkrijgen door het eten van deze producten. Ook heeft de NVWA op basis van de metingen in zuivelproducten berekend wat de effecten op vlees kunnen zijn. Deze berekende PFOA en GenX-concentraties zijn vergeleken met PFOA en GenX-concentraties die levenslang dagelijks ingenomen kunnen worden vóórdat effecten op de gezondheid optreden (gezondheidskundige grenswaardes). NVWA geeft aan dat door de consumptie van zuivel en vlees uit de Alblasserwaard de gezondheidskundige grenswaarden voor PFOA en GenX niet worden overschreden.

De NVWA beveelt wel aan vervolgonderzoek te doen en om het huidige onderzoek enkele malen te herhalen.

Lees hier de samenvatting van het rapport en het rapport.