Ontwerpvergunning voor B.V Zeehavenbedrijf Dordrecht ligt ter inzage

B.V. Zeehavenbedrijf Dordrecht wil tot uitbreiding en aanpassing van haar locatie overgaan en heeft daarom gevraagd om een revisie van de huidige omgevingsvergunning. Deze vergunningaanvraag heeft betrekking op de bestaande activiteiten op de terminal aan de ’s-Gravendeelsedijk. Het bedrijf vraagt ook vergunning aan voor het in gebruik nemen van het terrein aan de Prins Willem-Alexanderkade.

B.V. Zeehavenbedrijf Dordrecht (ZHD)

ZHD is een stuwadoorsbedrijf gespecialiseerd in de op- en overslag van met name los gestorte droge bulklading en beschikt over een terminal met kades, een kranenpark, opslaglocaties en loodsen in het zeehavengebied van Dordrecht. De activiteiten van het bedrijf leiden soms tot geluidsoverlast voor bewoners in de directe omgeving. Door ZHD worden geen gevaarlijke stoffen, vloeistoffen of gassen op- of overgeslagen.

Wat vraagt ZHD?

Voor de uitbreiding van werkzaamheden op de bestaande terminal en de realisatie van de terminal op de Prins Willem-Alexanderkade zijn meerdere vergunningen nodig. Ook het bestemmingsplan is gewijzigd.

De herverdeling van de geluidsruimte in het bestemmingsplan heeft tot 30 november 2023 ter inzage gelegen.

Nu vraagt ZHD in fase 1 de volgende onderdelen aan:

  • Milieu, het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, lid 1, onder e Wabo);
  • Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) (2.1 lid 1 onder i jo. Art. 2.2a);
  • Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1, onder c Wabo);
  • Afwijken van regel 20.2.5 bestemmingsplan zeehavens.

In fase 2 wordt het aspect bouwen beschikt.

Wilt u de stukken van de vergunning inzien?

Bij een aanpassing van een vergunning, maakt OZHZ eerst een ontwerpvergunning. Voor iedereen is deze nu digitaal in te zien van 3 april 2024 t/m 14 mei 2024.

Heeft u op- of aanmerkingen?

Wilt u een reactie geven? Dat kan ook! We noemen dit het indienen van een zienswijze. Doe dit tijdens de inzage periode.

Een zienswijze dient u in door een bericht te sturen naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van uw handtekening en uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel een e-mailadres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het ontwerpbesluit of voornemen waartegen de zienswijze is gericht en de reden van de zienswijze

Wij bekijken alle zienswijzen en beoordelen of hierdoor een aanpassing van de vergunning nodig is. Daarna wordt de vergunning definitief en is deze voortaan van toepassing voor het bedrijf.

ZHD valt onder het bevoegd gezag van de gemeente Dordrecht.. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzorgt in opdracht van de gemeente Dordrecht het onderdeel milieu en afwijken bestemmingsplan in de vergunning.