Negatief zwemadvies voor recreatieplas Merwelanden

De waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland hebben op meerdere locaties PFAS in het oppervlaktewater aangetroffen. Een aantal van deze locaties betreft zwem- en recreatiewater. Op basis van de meest recente data van de waterschappen concludeert het RIVM dat het in 12 van de 13 beoordeelde locaties, waaronder ook het Lammetjeswiel, veilig is om te zwemmen. Voor recreatieplas Merwelanden geldt dat er aanvullend onderzoek nodig is. De provincie heeft daarom besloten een negatief zwemadvies af te geven voor zwemmen in recreatieplas Merwelanden.

Onderzoeksaanpak RIVM

Rekening houdend met de urgentie, de aankomende start van de zomervakantie en de hierdoor beperkte doorlooptijd, heeft het RIVM een kwalitatieve risicoschatting uitgevoerd. De aangetroffen PFAS-concentratie in het oppervlaktewater van recreatieplas Merwelanden is vergeleken met de PFAS-concentratie in recreatieplas Berkendonk in Helmond. Voor Berkendonk heeft het RIVM eerder, getoetst aan de nieuwe strengere normering, geconcludeerd dat er veilig gezwommen kan worden. Dit is gebaseerd op basis van zwemscenario’s: hoe vaak, hoe lang en gemiddelde waterinname, zowel voor volwassenen als kinderen. Op 12 van de 13 onderzochte locaties is de concentratie PFAS lager of gelijk aan Berkendonk en zijn er volgens het RIVM geen risico’s voor zwemmers. Uit de risicoschatting van het RIVM blijkt de PFAS-concentratie in Merwelanden hoger te liggen dan in Berkendonk. Er is daarom aanvullend onderzoek nodig. Het RIVM heeft hier naar verwachting 4 weken voor nodig.

Hoe kunt u blootstelling aan PFAS verminderen?

Het RIVM stelt dat er 3 mogelijke blootstellingsroutes zijn bij zwemmen: via de huid, inademen van lucht en inslikken van water. Het inslikken van water brengt met afstand het grootste risico met zich mee. De risico’s via de andere blootstellingsroutes zijn in theorie niet nul, maar zijn wel beoordeeld als verwaarloosbaar klein. Het risico op blootstelling kan dus sterk worden beperkt door gedrag waarbij inslikken van water zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Q&A Rapport RIVM - Zwemwater

Vragen? Onderaan de webpagina van de provincie Zuid-Holland vindt u een Q&A over het rapport van de RIVM.

Bekijk de Q&A

Als omgevingsdienst werken we samen met de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland aan het terugdringen van de uitstoot van PFAS en het zorgvuldig omgaan met deze stoffen daar waar we ze aantreffen. Ook werken we veel samen met andere overheden zoals andere omgevingsdiensten, waterschappen, waterbedrijven, RIVM en het ministerie. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in onze bodem, niet in ons voedsel.