Hoe zit het met de luchtkwaliteit in de Drechtsteden?

Het AD van 9 januari 2020 kopte met: “Lucht in Drechtsteden viezer dan landelijk”. De luchtexperts van OZHZ geven uitleg: Uit de NSL-monitoringsresultaten over 2018 blijkt dat in de Drechtsteden overal wordt voldaan aan de wettelijke normen voor fijnstof en stikstofdioxide.

De hoeveelheid stikstof en fijnstof in de Drechtsteden ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. Hoe kan dat?

De Drechtsteden kent drukke vaar- en verkeerswegen en veel industrie. De uitstoot van deze bronnen hebben een negatief effect op de luchtkwaliteit. Het is logisch dat de concentraties van fijnstof en stikstofdioxide hier hoger liggen dan in gebieden waar deze bronnen nauwelijks voorkomen. In vergelijkbare steden/gebieden met veel vervuilende bronnen ligt de totale hoeveelheid fijnstof en/of stikstofdioxide ook hoger dan het landelijke gemiddelde (bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam, en Eindhoven).

De resultaten van het jaar 2018 laten geen ander beeld zien dan de afgelopen jaren

Elk jaar actualiseert OZHZ de verkeersgegevens van de lokale wegen in de landelijke monitoringstool met behulp van de Regionale Verkeers- en MilieuKaart (de RVMK). De gegevens van de snelwegen worden geactualiseerd door het Rijk. De gegevens over het jaar 2018 hebben wij ook geactualiseerd op basis van de huidige RVMK Drechtsteden. De resultaten van dit jaar laten geen significante verschillen zien ten opzicht van de afgelopen jaren. De hoeveelheid stikstof is zelfs op veel plaatsen gedaald. Dit komt onder andere doordat achtergrondconcentraties in 2018 gemiddeld over Nederland lager waren dan in 2017 als gevolg van meteorologische omstandigheden. De fijnstof concentraties zijn op veel plaatsen iets gestegen omdat de gemiddelde achtergrondconcentraties fijnstof in 2018 hoger zijn dan die in 2017. Het uitzonderlijk droge jaar met gemiddeld meer oostenwind en lagere windsnelheden draagt vermoedelijk bij aan hogere concentraties fijnstof. Er zijn lokale verschillen te zien, die in zijn algemeenheid te relateren zijn aan locaties dicht bij auto(snel)wegen