Het beheren en bewaken van geluid op en rond industrieterreinen

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) beheert namens de gemeenten en provincie de zogenoemde geluidgezoneerde industrieterreinen (zonebeheer) in de regio Zuid-Holland Zuid. In ons werkgebied hebben wij zo’n 35 van die geluidgezoneerde gebieden. Bij zonebeheer beheren en bewaken wij het geluid op en rond industrieterreinen. Wij kijken hoeveel geluid bedrijven ‘maken’ en hoeveel geluid er is toegestaan. Dit alles is vastgelegd in de Wet Geluidhinder.

Zonebeheer, hoe zit het precies?

Rondom industrieterreinen liggen wettelijke geluidzones die als ‘geluidruimte’ van het totale industrieterrein gelden. Zonebeheer gaat over het beheren en bewaken van het geluid in die geluidzones. Daarnaast heeft elk bedrijf vergunde activiteiten vanuit zijn vergunning. Zo moet een bedrijf bij de activiteiten die hij doet zich houden aan een bepaald geluidniveau. Als een bedrijf een nieuwe activiteit wil uitvoeren of als een nieuw bedrijf zich op het terrein wilt vestigen, kijken wij of dit past in de geluidruimte van die zone.

Geluidadvies aan gemeenten

Om alle bedrijven en alle omwonenden zekerheid te geven over hoeveel geluid er per bedrijf gemaakt mag worden, wordt het beschikbare geluidbudget tegenwoordig vaak vastgelegd in het bestemmingsplan. Wij adviseren de gemeenten hierover.

Hoe brengen we die geluidgezoneerde gebieden in kaart?

We maken gebruik van een speciaal softwarepakket “Geomilieu”. Via allerlei rekenmodellen worden geluidniveaus en geluidbronnen berekend. Met de speciale module ‘Zonebeheer’ kan op een efficiënte manier de geluidruimte van een industrieterrein in een bepaalde zone worden beheerd. Geomilieu wordt landelijk gebruikt door akoestische adviesbureaus, gemeenten, omgevingsdiensten, de provincie en het Rijk.