Externe visitatiecommissie: hoe is OZHZ beoordeeld?

Om de adviezen uit de landelijke rapporten van de Commissie van Aartsen en de Algemene Rekenkamer op te volgen, is een programma gemaakt. Dat noemen we het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP). Zo werken meerdere organisaties aan het versterken van vergunningverlening, toezicht én handhaving. Denk aan ministeries, provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, rijksinspecties, waterschappen, politie en Openbaar Ministerie.

Doorontwikkeling 5 Zuid-Hollandse omgevingsdiensten

Tegelijk met het IBP loopt het traject van de doorontwikkeling van de vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten. Waarom? Om zo de omgevingsdiensten voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen én maatschappelijke opgaven. Denk aan klimaatvraagstukken en woningbouwopgave.

Hoe presteert OZHZ?

Elke omgevingsdienst wordt een keer gevisiteerd. Dit betekent dat er een inspectie wordt uitgevoerd om te kijken hoe de omgevingsdienst het doet. Dat is één van de acties uit het IBP. OZHZ werd op 31 oktober en 1 november 2023 gevisiteerd. De commissie merkte een aantal sterke punten op, namelijk:

  • OZHZ presteert operationeel goed
  • OZHZ is sterk in de relatie én communiceert goed
  • OZHZ is gericht op samenwerking
  • OZHZ richt zich op de praktijk

Wat zijn verbeterpunten?

Natuurlijk komt de commissie ook met verbeterpunten. Deze gaan over het uitvoeren van acties die nodig zijn om door te ontwikkelen én om na te denken over waarom dat soms niet goed lukt. Maar ook over het ontwikkelen van onze kijk op de toekomst. Waar ziet OZHZ zichzelf over 5 jaar? Welke taken doen zij dan voor de provincie en de gemeenten? En moeten daar nog afspraken over gemaakt worden? Enzovoort.

OZHZ is tevreden over het proces van het onderzoek én de uitkomsten. Wat er uit het onderzoek van de visitatiecommissie komt, is herkenbaar. OZHZ gaat ermee aan de slag en heeft de acties opgenomen in een plan van aanpak. Het algemeen bestuur stelde het plan van aanpak vast op 28 maart 2024

Ronald Visser, directeur OZHZ

Aan de slag

OZHZ pakt de aanbevelingen voor een deel op binnen de eigen organisatie. Maar ook een deel in samenwerking met de andere Zuid-Hollandse omgevingsdiensten. Vooral als het gaat om de landelijke robuustheidscriteria voor omgevingsdiensten.