Diverse overtredingen in de Deltawateren Noord

Te hard varen, vissen in verboden gebied? In de Natura 2000-gebied gelden hier regels voor, maar deze worden best vaak overtreden. Controle in de Grevelingen, Haringvliet, Krammer-Volkerak, Spui, Oude Maas en Hollands Diep blijkt nodig. Samen met een groot aantal toezichthouders van diverse organisaties hebben wij afgelopen weekend gecontroleerd of in deze gebieden geen schade wordt gedaan aan beschermde dieren of planten.

In beslag genomen snoekbaars gedoneerd aan Blijdorp

Tientallen sportvissers zijn gecontroleerd en we troffen veel overtreders aan. Meestal zijn het sportvissers, die te hard langs de afgesloten kwetsbare gebieden varen en/of vissen in verboden gebied. Vaak hebben zij dan ook het maximum aantal vissen bij zich. Ook komt het gebruik van ongeoorloofd vistuig voor.

In totaal zijn op zaterdag en zondag 45 snoekbaarzen in beslag genomen. Dit keer is hier een ludieke actie voor bedacht: de vis is naar Blijdorp gebracht voor de ijsberen.

Tijdens het weekend hebben wij meer dan 190 controles uitgevoerd. 46 processen-verbaal zijn hierbij opgemaakt.

Bijvangst dit weekend

Onze inspecteurs gebruiken een drone om in moeilijk begaanbare gebieden te kunnen inspecteren. Dat dit een succesvol instrument is, bleek ook afgelopen weekend weer. Er is een illegaal feit opgespoord, waar nu nader onderzoek naar wordt gedaan.

Er is niet alleen proces verbaal opgemaakt. Onze experts gebruikten de contactmomenten met recreanten en sportvissers ook om de geldende regels te vertellen en uit te leggen.

Samen zorgen voor de natuur en leefomgeving

Het handhavingsweekend is georganiseerd en gecoördineerd door OZHZ. Onze groene handhavers werken in zo’n weekend nauw samen met de Politie en Zeehavenpolitie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Sportvisserij Zuidwest Nederland, RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Zeeland en de Omgevingsdienst Brabant Noord. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen kan genieten van de mooie natuur, mens en dier.

Wat mag wel en wat mag niet?

OZHZ houdt in de gehele provincie Zuid-Holland toezicht op Natura 2000 gebieden en controleert op de naleving van de Wet natuurbescherming (Wnb) die op 1 januari 2017 in werking is getreden.