Concept RES: volgende stap naar verduurzaming regio

In de regio Drechtsteden moeten vóór 2030 minimaal 12.000 woningen aardgasvrij én aangesloten zijn op een warmtenet. Ook gaat de regio onderzoeken op welke plekken duurzame energie  – in de vorm van zonne- en windenenergie – opgewekt kan worden. Deze ambities staan in de concept Regionale Energiestrategie (RES). Bij de totstandkoming van de concept RES is OZHZ betrokken geweest.

”OZHZ zet zich in voor wonen en werken in een veilige, gezonde en duurzame omgeving,” aldus Ronald Visser, directeur OZHZ. “Deze concept strategie betekent een belangrijke, volgende stap op weg naar verdere verduurzaming van de regio.” OZHZ is o.a. betrokken bij zon- en windprojecten (vergunningverlening, toezicht en handhaving, participatie), het stimuleren van energiebesparing en -opwekking bij bedrijven en instellingen en warmtetransitie in de gebouwde omgeving (woningen, kantoren en bedrijven)

Instemming colleges

Vorige week stemden de colleges van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht in met de concept RES. De genoemde gemeenten hebben het document samen met de Waterschappen Hollandse Delta en Rivierenland en de provincie Zuid-Holland met partners van het Energieakkoord Drechtsteden opgesteld. De concept RES geeft op hoofdlijnen aan hoe de Energieregio Drechtsteden kan bijdragen aan de maatregelen die nationaal zijn afgesproken in het Klimaatakkoord. In 2030 is het immers de bedoeling dat de landelijke CO2-uitstoot met de helft is verminderd ten opzichte van 1990. Daardoor voorkomen we dat de aarde teveel opwarmt. Het landelijke doel is om 1,5 miljoen woningen in 2030 aardgasvrij te maken en duurzame elektriciteit op het land op te wekken.

Wind- en zonne-energie

Op diverse plekken in de Drechtsteden vindt nu al opwekking van elektriciteit plaats via daken, zonneweides en windmolens. In de nabije toekomst zal zonne-energie in deze regio vooral worden opgewekt via zonnepanelen op grote daken van bedrijven, kantoren en maatschappelijke instellingen en in bermen, op (voormalige) stortplaatsen en op braakliggende terreinen. Daarnaast komt er een onderzoek naar de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie op locaties langs de A15 en A16 en van zonne-energie bij Kijfhoek in Zwijndrecht.

Ambitie duurzame warmte

Onze regio biedt goede kansen voor de warmtetransitie. Er zijn al collectieve warmtenetten in meerdere gemeenten en er is ook een groot en divers aanbod aan warmtebronnen. De eerste voorkeur is om direct bruikbare warmte te benutten, zoals restwarmte en warmte uit de bodem (geothermie). Bij optimale benutting van deze bronnen hoeft er minder elektriciteit via zonne- en windenergie opgewekt te worden. Dit komt het landschap ten goede. De tweede voorkeur gaat uit naar warmte opwaarderen met warmtepompen. Het gaat dan om warmte uit datacenters of retourwarmte van een warmtenet.

Planning

Na de zomervakantie buigen de gemeenteraden zich over de concept RES. Dan start ook een traject, waarbij overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecorporaties en maatschappelijke organisaties worden betrokken. Voor meer info: www.drechtstedenenergie.nl/res