Aangepaste vergunning voor Jansen Recycling Group

Het bedrijf Jansen Recycling Group gaat haar werkzaamheden iets aanpassen en vroeg daarom om een aanpassing van de vergunning. Dit Dordtse bedrijf, gevestigd aan de Van Leeuwenhoekweg 21, recyclet onder andere schroot en metalen. OZHZ werkte samen met de provincie Zuid-Holland aan de vergunning. Wij lichten graag de bijzonderheden toe.

Wat gaat er veranderen?

Jansen vroeg om toestemming voor het plaatsen en gebruiken van een snijmachine inclusief zuurstoftank en propaantank, het inrichten van een tankplaats voor vrachtauto`s en het accepteren, opslaan en overslaan en/of bewerken van afvalstoffen. Daarvoor is een aanpassing van de bestaande vergunning nodig.

Aandacht voor risico's afvalstoffen en geluid

Bij deze verandering van werkzaamheden keek OZHZ extra goed naar de risico`s met het behandelen van afvalstoffen. Hiervoor zijn landelijke regels die Jansen hanteert bij het accepteren en verwerken van het schroot en de metalen. Daarnaast keken onze vergunningverleners naar het geluid dat veroorzaakt wordt door de werkzaamheden. Het bedrijf gaat niet meer geluid produceren dan eerder al vergund is. Dit aangezien de totale capaciteit (opslag en doorzet) én de bewerkingsmethoden en verwerkingsmethoden niet veranderen.

Download de stukken

De aangepaste vergunning met bijbehorende stukken kunt u hieronder downloaden.

Heeft u op- of aanmerkingen?

Wilt u een reactie geven? Dat kan als u belanghebbende bent.

Een reactie geven doet u door het indienen van een bezwaarschrift. Doe dit voor 2 september 2020. Het kan op twee manieren: per brief of online. Onze vergunningverleners bekijken alle reacties en gaan na of er nog een aanpassing van de vergunning nodig is.

Via de website
Ga naar de website van de provincie Zuid-Holland. U logt in met uw elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning). Daar volgt u de instructie en leest u de precieze voorwaarden.

Per brief
Of stuur een brief naar de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP ‘s-Gravenhage. Denk daarbij aan het volgende:

  • Zet een handtekening onder het bezwaarschrift
  • Vermeld in de brief uw naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mailadres van de indiener, de dagtekening, nummer/kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.
  • Vermeld “Awb-bezwaar” in de linkerbovenhoek van enveloppe en het bezwaarschrift. U maakt namelijk bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Wilt u automatisch een melding krijgen als er iets speelt in uw buurt?

Bij vergunningaanvragen gaat er een bericht uit: een kennisgeving. Deze kunt u ontvangen per mail of sms. Via overheid.nl abonneert u zich op deze service. U krijgt dan automatisch een berichtje bij bijvoorbeeld bouwplannen of evenementenvergunningen in uw buurt. Het gaat om publicaties van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en provincies. Oudere berichten vindt u op Officiële bekendmakingen.

Jansen Recycling Group valt onder het bevoegd gezag van de provincie Zuid-Holland. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid verzorgt in opdracht van de provincie de vergunning.