Lood in de bodem

Op een groot aantal plaatsen in Nederland zit lood in de bodem. Lood heeft een negatieve invloed op onze gezondheid. Daarom gaan we hier goed mee om. Is de bodem onder uw woning of bedrijf verontreinigd met lood? Het is belangrijk om hier rekening mee te houden.

In 2015 deed het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uitgebreid onderzoek. Daaruit bleek dat jonge kinderen (van 0 tot 6 jaar) die in aanraking komen met door lood verontreinigde grond, meer lood in het lichaam opnemen dan tot nu toe werd aangenomen. Dit kan een negatieve invloed hebben op hun leervermogen.

Hoe verspreidde lood zich?

In het verleden werd lood vaak gebruikt, bijvoorbeeld op werkplaatsen, industrieën en havens. Op verschillende plekken in onze regio zien we dan ook bodemverontreinigingen door lood. Uiteindelijk is deze stof op verspreid naar meerdere locaties, bijvoorbeeld doordat verontreinigde grond is gebruikt voor ophogingen.

Als OZHZ zijn we nauw betrokken bij grondverzet en coördineren we uiteenlopende bodemonderzoeken. Hierdoor hebben we zicht op waar lood voorkomt of waar het aannemelijk is dat het voorkomt. Het is belangrijk om waar mogelijk te voorkomen dat lood zich verder verspreidt en dat mensen het binnenkrijgen.

Is de bodem van uw tuin verontreinigd? Bekijk de gebruiksadviezen

In oude wijken kan dit het geval zijn. Als bij uw woning lood in de bodem voorkomt, kunt u het beste deze gebruiksadviezen opvolgen:

  • Spelende kinderen: leg gras, tegels of een schone laag grond op plekken waar kinderen spelen. Of kies voor een zandbak met schoon zand;
  • Handen wassen: laat uw kinderen hun handen wassen na het buitenspelen. Was zelf uw handen na het tuinieren in eigen tuin en voor het eten;
  • Groenten kweken: doe dit in plantenbakken met schone teelaarde;
  • Groente wassen: spoel zelfgekweekte groenten en fruit grondig af;
  • Schoenen uit: trek uw schoenen uit bij het naar binnen lopen;
  • Stofzuigen: zuig regelmatig, vooral als u of uw kinderen met grond aan hun voeten het huis binnenlopen.

Deze adviezen zorgen ervoor dat u en/of uw kinderen zo min mogelijk lood binnenkrijgen.

Jonge kinderen steken vingers en voorwerpen in hun mond. Met een paar eenvoudige maatregelen zorgen ouders ervoor dat kinderen zo min mogelijk in contact komen met lood.

GGD

Regiobreed loodonderzoek in speeltuinen

Wij brachten in kaart in welke speeltuinen lood kon voorkomen. Daarna namen bodemonderzoekers bij 121 speeltuinen monsters. Het onderzoek is positief afgerond. Nergens zijn loodgehalten gevonden die gezondheidskundig een belemmering zijn voor de kinderen die in deze speeltuinen spelen. Dit betekent: veilige speeltuinen. Onze bodemdeskundigen bekijken samen met de gemeenten of blootstelling aan grond met daarin een beperkte hoeveelheid lood in speeltuinen nog verder kan worden verminderd. Bijvoorbeeld tijdens regulier onderhoud of door herinrichting.

Bodemonderzoek in Alblasserdam en Kinderdijk

In 2017 en 2018 voerden wij uitgebreid onderzoek uit naar  loodverontreinigingen in West-Kinderdijk (Alblasserdam) en Molenstraat (Kinderdijk). Bij verschillende inwoners namen wij in de tuin bodemmonsters, om zo de hoeveelheid lood te meten. Inmiddels is iedere inwoner die meedeed aan dit onderzoek op de hoogte gebracht van de resultaten. Soms vindt ook nog een vervolgtraject plaats, dan worden maatregelen genomen om de risico’s te beperken. Dit speelt in 2019.

Oude stadswijken in Dordrecht

Veel grond in oude stadswijken kan door eeuwenlange bedrijvigheid ook verontreinigd met lood. In Dordrecht gaat dan vooral om de binnenstad, de 19e Eeuwse Schil, Krispijn, Reeland en de oude kern van Dubbeldam. Als u in Dordrecht of in deze wijken woont, heeft u hier vast al eerder over gehoord. In de afgelopen jaren stond het vaak in de aandacht via campagnes en krantenartikelen. Voor inwoners in deze wijken is het goed om bovenstaande adviezen op te volgen.