De stof PFOA is in het verleden jarenlang uitgestoten door DuPont. Via de wind en de regen is de stof PFOA neergekomen in een breed gebied rond de fabriek en in de bodem gezakt. In juni 2018 is het laatste bodemonderzoek gepubliceerd. Daaruit bleek dat PFOA op de meeste plaatsen in zeer lage gehalten voorkomt. Het gaat om gehalten die ruim onder de recent aangescherpte strengste risicogrenswaarde van het RIVM liggen. Dit betekent dat het daar veilig is om dagelijks uit eigen tuin te eten. 

Lage gehalten

Onderzoekers hebben in een breed gebied bodemmonsters genomen. Op de meeste plekken is de gemeten hoeveelheid PFOA laag: tussen de 0 en 10 microgram per kilo grond. In het midden van de polder Alblasserwaard zijn ook iets hogere gehalten gemeten. De wind vanuit Dordrecht staat vaker richting deze polder. Het gaat veelal om gehalten tussen 10 tot 40 microgram per kilo grond, met een enkele uitschieter. Meer over dit onderzoek.

Zorgvuldig omgaan met licht PFOA-houdende grond

Sinds november 2017 gelden speciale regels rondom PFOA-houdende grond voor iedereen die werkt met grond in de omgeving Dordrecht. In Nederland is het uitgangspunt dat je grond niet verder mag verontreinigen door er 'viezere' grond toe te passen. In dit geval betekent het: als je grond elders brengt, moet het gehalte PFOA in deze grond gelijk of lager zijn dan de gehalten op de plek waar je het brengt. Door zorgvuldig om te gaan met PFOA-houdende grond, zorgen we ervoor dat de gehalten laag blijven waar ze laag waren en niet hoger worden waar ze al wat hoger zijn. Het goed opvolgen van de speciale regels is daarvoor van groot belang.

Op basis van het nieuwe bodemonderzoek worden deze regels aangepast. De regels gaan nu in een groter gebied gelden. De gemeenten voeren daarover momenteel overleg.

Particulieren kunnen in principe kleine hoeveelheden grond direct wegbrengen. Dit kan bij de gebruikelijke locaties, zoals bij de gemeentewerf of milieustraat. Dit kan nagevraagd worden bij uw gemeente. Grotere hoeveelheden grond die per container of vrachtwagen worden afgevoerd mogen niet naar de milieustraat. Deze grond zal via de transporteur bij een grondbank worden ingeleverd.