Het programma in een notendop

In januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De focus ligt in 2024 daarom op nazorg. We monitoren, grijpen in waar nodig én borgen veranderingen in onze organisatie. Wat houdt dit in?

 • Doorontwikkelen van de VTH-taakuitvoering;
 • Ervaringen met de Omgevingswet delen en processen optimaliseren vanuit het regiobrede project Omgevingswet Zuid-Holland Zuid;
 • Evalueren van werkafspraken met opdrachtgevers. Als het nodig is, passen we deze aan;
 • Voorlichting aan bedrijven/adviesbureaus en collega’s helpen met vragen over de Omgevingswet (eerste hulp bij Omgevingswet).

Storymap
Wat is er veranderd in de milieuthema’s met de komst van de Omgevingswet? Bekijk de veranderingen per thema in deze storymap.

Eerste hulp bij Omgevingswet

Tegelijk met de komst van de Omgevingswet zetten we intern een EHBO-team op: eerste hulp bij Omgevingswet. Dit team biedt hulp aan collega’s die met een vraagstuk zitten en er niet helemaal uitkomen. Het EHBO-team bestaat uit medewerkers van verschillende afdelingen, denk aan vergunningverleners, juristen óf integraal adviseurs.

Zij komen wekelijks bij elkaar en bespreken de ingebrachte vraagstukken. Van werkprocessen tot inhoudelijke vraagstukken en complexe vergunningen tot een vergunning die als maatwerk behandelt moet worden. Het team stelde ook een werkinstructie op voor verzoeken die (telefonisch) binnenkomen en welke collega deze het beste kan oppakken. EHBO dus!

Themabijeenkomst Milieu in het Omgevingsplan

Op 18 april organiseerde de programmamanager Omgevingswet van Dordrecht een themabijeenkomst over milieu in het Omgevingsplan. Het doel van deze bijeenkomst? Kennis delen over de onderwerpen geluid en externe veiligheid in het Omgevingsplan voor collega’s van de gemeenten. Het samenwerken in de regio bij beleidsvoorbereiding op de milieuthema’s in het Omgevingsplan stond ook centraal.

Uitleg over het thema geluid
Wat is geluid nu precies? En wat doet dit met een mens? Wat zijn de verschillen tussen het toetsen aan de Wet geluidhinder/de Wet milieubeheer en het toetsen aan de Omgevingswet? Dát vertelde een collega uitbereid. Wat deze wijzigingen betekenen voor plannen en projecten als gemeente en waar je naar kunt kijken als je het geluid voor een nieuwe woonwijk beoordeelt, kwam ook aan bod. Maar ook welke beleidskeuzes gemeenten moeten maken in het Omgevingsplan.

Wil je meer weten over geluid en het Omgevingsplan? Bekijk ook de storymap Geluid in het Omgevingsplan (arcgis.com)

Uitleg over het thema externe veiligheid
Wat zijn de meest impactvolle veranderingen op het gebied van externe veiligheid? Niet alleen in het omgevingsplan moeten een hoop keuzes gemaakt worden voor externe veiligheid, maar ook in de Omgevingsvisie. Door ervaringen te delen werd heel duidelijk dat er voor omgevingsveiligheid lastige afwegingen gemaakt moeten worden. En als je een keuze hebt gemaakt, er toch extra problemen op kunnen duiken, zoals een ondergrondse buisleiding in een gebied waar je als gemeente nét geen risicovolle activiteiten wil. De gemeente is aan zet om al die keuzes zelf te maken en moet er rekening mee houden dat deze keuzes grote impact op andere milieuthema’s kan hebben.

Wil je meer weten over externe veiligheid? Bekijk de storymap Omgevingsveiligheid.

Samenwerken in de regio
Door verschillende regels in de omgevingsplannen kan er bij het ene bedrijf wel gehandhaafd worden en bij het andere bedrijf niet. Terwijl omwonenden van beide bedrijven overlast ervaren. Hoe leg je dat uit aan de omgeving? Aan de hand van de presentaties werd duidelijk dat je veel kennis nodig hebt voor de milieuonderwerpen in het Omgevingsplan. Het omgevingsplan aanpassen is dus zeker een uitdaging. Het kan veel helpen om te leren van de ervaringen van andere gemeenten en de ervaringen uit te wisselen.

Praktische handvatten voor milieuthema's binnen het omgevingsplan

“Wat mag of moet ik opnemen in mijn omgevingsplan?” Op die vragen krijgen gemeenteambtenaren antwoord met de handreiking ‘Milieu en bouwen in het omgevingsplan’. Een document vol aandachtspunten en praktische handvatten voor beleidsmedewerkers, milieuspecialisten, gemeenteraadsleden en wethouders.

Zeer uitgebreide handreiking

Een eerdere versie ging in op de thema’s geur en geluid. Deze nieuwe handreiking is flink uitgebreid naar maar liefst zeven thema’s:

 1. Geluid door activiteiten (denk aan evenementen, windmolens)
 2. Geluid door verkeer en industrie
 3. Trillingen
 4. Geur
 5. Externe veiligheid (denk aan brand en explosies)
 6. Bodem
 7. Bouwen

De handreiking is digitaal verspreid in de regio én de rest van Nederland. We kregen veel positieve reacties en veel verzoeken uit de regio en daarbuiten voor extra exemplaren. Zo wordt de handreiking gebruikt om snel inzicht te krijgen in een bepaald milieuthema. Maar ook als naslagwerk. De handreiking is een levend document. Als het nodig is, breiden we het uit of krijgt het een update.

Download de handreiking

Belangrijke werkafspraken over de Omgevingswet

Met de omgevingswet verandert er veel. Dat heeft invloed op onze samenwerking met de provincie en de gemeenten in onze regio. Om de omgevingswet goed uit te voeren, zijn onder andere uitvoeringsafspraken tussen OZHZ en opdrachtgevers van belang.

Deze afspraken zijn vastgelegd in een document en donderdag 30 november 2023 overhandigd aan ons Algemeen Bestuur. In het document staan afspraken over de Omgevingswet: onderwerpen die veranderen of nieuw zijn. Denk aan participatie, omgevingstafels en vergunningverlening.

De afspraken kan je zien als gereedschap waarmee we aan de slag gaan. Daarom kreeg ieder lid van het AB een Omgevingswet-gereedschapskist. Deze is nog niet helemaal gevuld, maar de eerste stap is gezet. De komende tijd zullen we samen de gereedschapskist blijven vullen.