Historisch Onderzoek

Dit formulier is bedoeld voor het melden van grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart/
ontgravingkaart. Geschikt voor de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau Wettelijke Taken Ondergrond, telefoon (078) – 770 8585 of uw vraag per e-mail zenden aan: bodemsanering@ozhz.nl.

 • Gegevens indiener

 • Adres*
 • Post adres*
 • Gegevens herkomst grond

 • Max. bestandsgrootte: 100 MB.
  Voeg een situatietekening toe, waarop de plaats van herkomst van de partij grond is aangegeven (minimaal detailniveau 1:2000).
 • Adres herkomstlocatie*
 • Zone ontgravingskaart:*
 • Heterogeniteit zone volgens ontgravingkaart*
 • Historische informatie herkomst grond

 • Is er sprake van een wegberm?*
 • Is er sprake van een gedempte sloot?*
 • Is er sprake van een puinverharding?*
 • Is er op de locatie puin aanwezig afkomstig van sloop van opstallen, gebouwd tussen 1930-1993?*
 • Is er zintuiglijk waarneembare puinbijmenging aanwezig?*
 • Is/was er een volkstuin aanwezig?*
 • Is de locatie verdacht ten aanzien van bodemverontreiniging vanwege activiteiten uit het verleden?*
 • Is er op de locatie een bodemonderzoek uitgevoerd waaruit blijkt of is op andere wijze bekend dat er een verontreiniging aanwezig is?*
 • Staat de locatie bekend als een ernstig geval van bodemverontreiniging (Wbb-lacatie)?*
 • Is er sprake van een bedrijfslocatie met bodembedreigende activiteiten?*
 • Indien de zone van herkomst de subzone ‘boomgaarden’ betreft: was er in de periode 1950-1973 sprake van een boomgaard?*
 • Er is sprake van een locatie met een vermoeden van bodemverontreiniging, indien één of meerdere vragen met 'ja' beantwoord zijn. Grondverzet is dan niet mogelijk alleen op basis van de bodemkwaliteitskaart. Een uitgebreider Historisch Onderzoek of een (chemisch) bodemonderzoek kan meer uitsluitsel geven. In overleg met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid kan bepaald worden welke acties nodig zijn om grondverzet toch mogelijk te maken, of dat grondverzet niet mogelijk is.
 • Indien alle vragen met 'nee' beantwoord zijn èn er sprake is van een homogene zone volgens de bodemkwaliteitskaart, kan de bodemkwaliteitskaart worden gebruikt als bewijsmiddel voor het bepalen van de bodemkwaliteit. Er hoeft dan geen verder bodemonderzoek uitgevoerd te worden.
 • Verklaring en ondertekening

 • MM slash DD slash JJJJ
 • Plaats*
 • Max. bestandsgrootte: 100 MB.
  Upload hier uw handtekening