Projecten

Belangrijke projecten rond het thema Duurzaamheid in de afgelopen periode hebben betrekking op het ondersteunen van gemeenten bij het opstellen van ondergrondvisies, het coördineren van grondstromen, toezicht op energiebesparing bij bedrijven, onderzoek naar mogelijkheden voor het sluiten van grondstoffenkringloop (cradle-to-cradle) en uitvoering van de subsidieregeling energiebesparing en duurzame energieopwekking bij particuliere koopwoningen in de regio Zuid-Holland Zuid.

Expertise Duurzaamheid

In een ruimtelijk plan is een watertoets opgenomen, gericht op de waterkwaliteit en reservering van ruimte voor water. OZHZ kan dit voor opdrachtgevers afstemmen met de waterbeheerder. Vroeg in een proces kunnen bodemspecialisten inzicht geven in kansen voor koude/warmte opslag. Energiespecialisten kunnen ook adviseren over kansen voor energiebesparing in bestaande gebouwen.

OZHZ heeft specialistische kennis in huis op het gebied van geluid, lucht, externe veiligheid, ‘groene’ wetgeving, lichthinder, de watertoets en hoogspanningsleidingen. Daarnaast zijn er bodemspecialisten die naast kennis van bodemkwaliteit ook kennis hebben van koude/warmte opslag. Met adviezen en onderzoeken draagt OZHZ bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio.

Hier vindt u meer informatie over de Expertise en Adviesrol van OZHZ.