PFOA in de bodem

De stof PFOA is in het verleden jarenlang uitgestoten door DuPont / Chemours. Via de wind en de regen is de stof PFOA neergekomen in een breed gebied rond de fabriek en in de bodem gezakt. In juni 2018 werd een regionaal bodemonderzoek gepubliceerd. Daaruit bleek dat PFOA op de meeste plaatsen in zeer lage gehalten voorkomt. Het gaat om gehalten die ruim onder de recent aangescherpte strengste risicogrenswaarde van het RIVM liggen. Dit betekent dat het daar veilig is om dagelijks uit eigen tuin te eten.

Lage gehalten

Onderzoekers hebben in een breed gebied bodemmonsters genomen. Op de meeste plekken is de gemeten hoeveelheid PFOA laag: tussen de 0 en 10 microgram per kilo grond. In het midden van de polder Alblasserwaard zijn ook iets hogere gehalten gemeten. De wind vanuit Dordrecht staat vaker richting deze polder. Het gaat veelal om gehalten tussen 10 tot 40 microgram per kilo grond, met een enkele uitschieter.

Zorgvuldig omgaan met licht PFOA-houdende grond

Sinds november 2017 gelden speciale regels rondom PFOA-houdende grond voor iedereen die werkt met grond in de omgeving Dordrecht. In Nederland is het uitgangspunt dat je grond niet verder mag verontreinigen door er ‘viezere’ grond toe te passen. In dit geval betekent het: als je grond elders brengt, moet het gehalte PFOA in deze grond gelijk of lager zijn dan de gehalten op de plek waar je het brengt. Door zorgvuldig om te gaan met PFOA-houdende grond, zorgen we ervoor dat de gehalten laag blijven waar ze laag waren en niet hoger worden waar ze al wat hoger zijn. Het goed opvolgen van de speciale regels is daarvoor van groot belang.

Op basis van het nieuwe bodemonderzoek zijn de regels aangepast. Sinds juni is een herziene handreiking van kracht. Deze geldt voor de hele regio Zuid-Holland Zuid. In een toelichting is ook omschreven hoe om te gaan met grond van buiten deze regio, die wordt toegepast binnen de regio Zuid-Holland Zuid.

In de handreiking kunnen aannemers met behulp van kaarten meer zicht krijgen op de te verwachten hoeveelheid PFOA en waar de vrijgekomen grond opnieuw gebruikt mag worden. Deze kaarten zijn vanaf nu ook interactief te bekijken:

Handreiking blijft (voorlopig) van kracht

Op 8 juli 2019 heeft het ministerie van I&W het tijdelijke handelingskader voor hergebruik van PFAS houdende grond gepubliceerd (zie www.bodemplus.nl). Vooralsnog blijft de herziene handreiking van kracht.

Bepaling over grond van buiten de regio vervalt
Op het bovenstaande geldt één uitzondering: In de herziene handreiking was aangegeven dat grond van buiten de regio Zuid-Holland Zuid alleen in de regio kan worden toegepast als de herkomstgemeente een vergelijkbaar beleid ten aanzien van PFAS kent. Deze bepaling komt te vervallen. Immers met de komst van het tijdelijke handelingskader kent ook de rest van Nederland een in grote lijnen vergelijkbaar beleid als Zuid-Holland Zuid.

Voorwaarde hierbij is wel dat de gehalten aan PFAS in de toe te passen grond zowel voldoen aan de hergebruikswaarden uit de herziene handreiking, als aan de waarden uit het tijdelijke handelingskader (“de strengste geldt”).

Advies: laat monsters analyseren op het brede PFAS-pakket
Daarnaast adviseren wij iedereen om de monsters te laten analyseren op het brede PFAS-pakket van het ministerie van I&W (zie website Bodemplus). Dit met het oog op mogelijke toekomstige beleidsontwikkelingen en om hergebruik buiten de regio mogelijk te maken.

Particulieren

Particulieren kunnen in principe kleine hoeveelheden grond direct wegbrengen. Dit kan bij de gebruikelijke locaties, zoals bij de gemeentewerf of milieustraat. Dit kan nagevraagd worden bij uw gemeente. Grotere hoeveelheden grond die per container of vrachtwagen worden afgevoerd mogen niet naar de milieustraat. Deze grond zal via de transporteur bij een grondbank worden ingeleverd.

Toezicht & vergunningen

Bedrijven waar veel gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, vallen onder de werking van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (Brzo). Chemours en DuPont zijn Brzo-bedrijven. De DCMR Milieudienst Rijnmond is de organisatie die toezicht houdt op zulke bedrijven en gaat over de vergunningen. Dit in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Meer over Chemours en DuPont is te lezen via DCMR.nl.