Open bodemenergiesystemen

Bij energieopslag met een open systeem wordt warmte en koude opgeslagen in een aquifer; een watervoerend pakket in de bodem. In de zomer wordt uit de koude bron koud grondwater onttrokken waarmee gekoeld wordt. Het opgewarmde water wordt geïnfiltreerd in de warme bron. In de winter wordt dit proces omgedraaid. Veel gebruikte namen voor open systemen zijn warmte- koudeopslag (WKO) en koude- warmteopslag (KWO). Een open systeem kan gebruikt worden vanaf circa 50 woningen en bijvoorbeeld kleine utiliteit.


Gesloten bodemenergiesystemen

Een andere techniek om thermische energie aan de bodem te onttrekken is via een gesloten systeem. Een gesloten systeem onttrekt geen grondwater. Een gesloten systeem heeft één of meerdere lussen in de grond die door geleiding warmte of koude onttrekken. Een andere naam voor een gesloten systeem is bodemwarmtewisselaar. Gesloten systemen kunnen ook toegepast worden bij individuele woningen.


Is bodemenergie iets voor mij?

Op de site van www.wkotool.nl kan iedereen eenvoudig een (gratis) quickscan uitvoeren. Door het aanklikken van een locatie en het invullen van het type gebouw wordt een eerste schatting van de haalbaarheid van een systeem gegeven. Bij het bepalen van de haalbaarheid worden warmte/koude behoefte, bodemopbouw en bestaande regels meegenomen. De tool geeft ook een inschatting van de terugverdientijd.

Vragen?

Heeft u vragen over de regels voor open bodemenergiesystemen? Neem contact op met de Provincie Zuid-Holland. Voor vragen over de regels voor gesloten bodemenergiesystemen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (algemeen@ozhz.nl). Daarnaast is informatie beschikbaar via verschillende websites, zie hiernaast.