Windmolen Krabbegors

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland hebben op 30 november 2016 een aanvraag ontvangen voor het bouwen van windmolen Krabbegors op het perceel Van Leeuwenhoekweg 33 te Dordrecht. De aanvrager is HVC N.V. GS van Zuid-Holland willen de vergunning verlenen. OZHZ heeft namens de Provincie Zuid-Holland de aanvraag in behandeling genomen en het ontwerpbesluit opgesteld. Nu is de definitieve beschikking vastgesteld.

Definitieve beschikking

Hieronder vindt u de stukken van de definitieve beschikking en de bijlagen:

Stukken aanvraag

Stukken in vervolg op de zienswijzen

Beroep aantekenen besluit

Als belanghebbende kunt u beroep aantekenen. Dit kan als u eerder een zienswijze heeft ingediend. Heeft u dit niet gedaan, maar heeft u hier een wettelijk geldende reden voor, dan kunt u wel beroep aantekenen. Beroep aantekenen kan binnen 6 weken na de dag waarop de definitieve beschikking ter inzage ligt. 

Wilt u schriftelijk beroep aantekenen?

Dan moet het beroepschrift voorzien zijn van een handtekening en het volgende bevatten: uw naam en adres, de datum van verzending, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de reden van het beroep. Beroep aantekenen kan bij de Rechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht (Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage). De rechtbank brengt voor het behandelen van uw beroep kosten bij u in rekening.

Wilt u digitaal beroep aantekenen?

Dat kan bij de rechtbank via het Rechtspraak Loket. Daarvoor is een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig.

Voorlopige voorziening

De rechter bekijkt het beroep na de periode van 6 weken. De beschikking gaat op dat moment ook in. Deze gaat namelijk in op de dag dat u geen beroep meer kunt aantekenen. Als u wilt dat de beschikking niet ingaat, dan kunt u een voorlopige voorziening (tijdelijke beslissing) aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage (Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage). Dit kan alleen als u beroep heeft aangetekend. Hiervoor rekent de rechtbank kosten.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx. Daarvoor is een digitale handtekening nodig (DigiD of eHerkenning).