Voor ieder gebied stelt OZHZ een afzonderlijk toezicht- en handhavingsplan op in samenspraak met de omgeving. Die omgeving is vertegenwoordigd in een klankbordgroep, waarin onder meer natuurorganisaties, bewoners, agrariërs en andere ondernemers zitten. De handhavingsplannen geven aan: 

  • welke regels er in de natuurgebieden nodig zijn om de dieren en planten die er leven te beschermen;
  • hoe die regels gehandhaafd worden; en
  • welke andere activiteiten er nodig zijn om het naleven van beleid en regels te stimuleren.


Voor gebruikers van de gebieden maakt het handhavingsplan duidelijk waarom bepaalde activiteiten niet zijn toegestaan, of alleen onder voorwaarden, en voor welke activiteiten een vergunning of ontheffing nodig is.Op dit gebied werken de Omgevingsdienst Haaglanden en OZHZ samen.

De locatie van de Natura2000-gebieden, de bewoners ervan en meer informatie over het werk van de groene handhavers van OZHZ kunt u vinden op www.natuurzuidholland.nl.