REMI-meldingen

Alle bedrijven zijn verplicht incidenten te melden bij OZHZ, dit is opgenomen in de Wet milieubeheer. De incidenten worden gemeld bij de milieutelefoon die in de gehele provincie Zuid-Holland gelijk is.

Voor grote bedrijven die een potentieel gevaar opleveren voor de veiligheid van de omgeving is de Regeling Melding Incidenten (kortweg REMI) opgesteld. Hiermee worden deze meldingen gestroomlijnd zodat hulpdiensten snel en adequaat in actie kunnen komen.

Passende capaciteit

De regeling schrijft bij het melden het gebruik van gestandaardiseerde termen en codes voor waardoor de juiste informatie op de juiste plaats komt. Zo kan passende capaciteit aan hulpverleningsmaterieel worden ingezet, die vervolgens ter plaatse gaat.

In de regio Zuid-Holland Zuid valt een tiental bedrijven die met risicovolle stoffen werken onder de REMI.

Gemeenschappelijke Meld Centrale

Een REMI-melding moet worden gezien als de incidentmelding naar de Gemeenschappelijke Meld Centrale (GMC) van overheidsdiensten. De GMC vraagt bij calamiteiten met potentieel veiligheids- en gezondheidsrisico's (REMI-codes G, B en Z) assistentie aan de Officier van Dienst van de brandweer, OZHZ, Rijkswaterstaat en Waterschap Hollands Delta.

De  meldingen, met code-aanduiding, worden ook getoond op het landelijke digitale alarmeringsnetwerk P2000.

Codering

De REMI-procedure kent een aantal codes, verdeeld over drie groepen, B, G en Z:

De code B is in gebruik voor brand:

   B   Brand

De codes G zijn in gebruik voor incidenten met gevaarlijke stoffen met (mogelijk) gevaar voor de gezondheid buiten het bedrijfsterrein:

  G1   Gasontsnapping

  G2   Vloeistofmorsing of lekkage

De codes Z zijn in gebruik voor incidenten met gevaarlijke stoffen zonder gevaar voor de gezondheid buiten het bedrijfsterrein:

  Z1   Gasontsnapping

  Z2   Vloeistofmorsing of lekkage op water

  Z3    Vloeistofmorsing of lekkage op land

  Z4    Overig