De provincie Zuid-Holland kent 23 Natura 2000-gebieden, die deel uitmaken van een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de Europese Unie. De provincie Zuid-Holland stelt hiervoor beheerplannen op. OZHZ houdt toezicht en handhaaft de regels in deze gebieden en controleert of afgegeven vergunningen voor activiteiten in deze gebieden worden nageleefd.

Voor ieder gebied stelt OZHZ een afzonderlijk toezicht- en handhavingsplan op in samenspraak met de omgeving. Die omgeving is vertegenwoordigd in een klankbordgroep, waarin onder meer natuurorganisaties, bewoners, agrariërs en andere ondernemers zitten. De handhavingsplannen geven aan: 

  • welke regels er in de natuurgebieden nodig zijn om de dieren en planten die er leven te beschermen,
  • hoe die regels gehandhaafd worden,
  • welke andere activiteiten er nodig zijn om het naleven van beleid en regels te stimuleren.

Voor gebruikers van de gebieden maakt het handhavingsplan duidelijk waarom bepaalde activiteiten niet zijn toegestaan, of alleen onder voorwaarden, en voor welke activiteiten een vergunning of ontheffing nodig is. Op dit gebied werken de Omgevingsdienst Haaglanden en OZHZ samen.

De locatie van de Natura2000-gebieden, de aanwezige planten en dieren ervan en meer informatie over het werk van de groene handhavers van OZHZ kunt u vinden op www.natuurzuidholland.nl