Verbouwen (renovatie & isolatie) en natuur

Heeft u plannen om uw woning of een gebouw te renoveren en/of te isoleren? Houd er rekening mee dat er beschermde dieren in het gebouw aanwezig kunnen zijn. Sommige diersoorten zijn voor hun verblijfplaatsen afhankelijk van gebouwen en bij renovatie- en isolatiewerkzaamheden  moet u hier rekening mee houden. Neem bijvoorbeeld vleermuizen in de spouwmuur of broedende vogels onder de dakrand.

Renovatie of isolatieplannen? Onderzoek uw omgeving

Gaat u renoveren of isoleren? Dan is het advies om vooraf te  onderzoeken of u te maken heeft met beschermde dieren  in het gebouw of uw woning om later een overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen. En zo ja, of de werkzaamheden de verblijfplaatsen van de beschermde dieren kunnen beschadigen of vernielen. Ook als u geen omgevingsvergunning nodig heeft, kan het zijn dat u toch een ontheffing moet aanvragen voor uw renovatie- en of isolatiewerkzaamheden. Dit is vastgelegd in de Wet natuurbescherming. De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van de planten en dieren van Nederland.

Renovatie, isolatie en beschermde dieren- en planten

Door renovatiewerkzaamheden kunnen de voegen en spouwmuren worden gedicht waar juist beschermde vleermuizen verblijven. Daarnaast plaatsen bouwmedewerkers steigers bij dit soort werkzaamheden. Door het plaatsen van deze steigers worden de verblijfplaatsen van beschermde dieren onbereikbaar. Isoleren is natuurlijk goed voor lagere stookkosten en het verlagen van de CO2 uitstoot. Maar voor dieren die afhankelijk van gebouwen zijn voor hun voortbestaan kan het zeer nadelig zijn.

Aan wat voor beschermde dier- of plantsoorten moet u denken?

In de bebouwde omgeving gaat het vaak om:

 • Huismus – onder dakpannen of in openingen in gevel of dakrand, in nissen en spleten;
 • Gierzwaluw – onder dakpannen of in openingen in gevel of dakrand;
 • Ooievaar – op dak of schoorsteen;
 • Meeuwen, visdiefjes, scholekster (kale grond broeders) op platte daken;
 • Heggemus, winterkoninkje, merel e.d. zangvogels in de gevelbegroeiing;
 • Vleermuizen – in  spouwmuren, onder daklijsten, op zolders en achter luiken;

Deze gebouwen mogen dus niet zomaar gerenoveerd of geïsoleerd worden. Ook niet als de dieren niet aanwezig zijn, bijvoorbeeld in de winter. Door het renoveren en isoleren van gebouwen gaan de nesten van vogels en vaste verblijf- of voortplantingsplaatsen van dieren verloren. Daarnaast kunnen dieren, die tijdens de sloop aanwezig zijn, verstoord worden, gedood worden of verwond raken.

Hoe doet u onderzoek?

Het onderzoek kunt u door een deskundige laten uitvoeren. Vaak is dat een ecoloog. Die ecoloog voert een verkennend onderzoek (ook wel QuickScan genoemd) en/of nader onderzoek uit. Met een verkennend onderzoek wordt gekeken of er op uw locatie beschermde dieren- en plantsoorten kunnen voorkomen. Zo ja, dan is nader onderzoek nodig om te kijken of er ook daadwerkelijk beschermde dieren of planten aanwezig zijn in een bepaalde periode van het jaar. Zo zijn gierzwaluwen in de periode mei tot en met juli in Nederland te vinden.

Ontheffing aanvragen

Komen er beschermde soorten voor? Dan moet u een ontheffing aanvragen via de Omgevingsdienst Haaglanden. In de ontheffing worden bepaalde maatregelen opgenomen waar u zich tijdens de renovatie- en isolatiewerkzaamheden aan moet houden. Komen er geen beschermde soorten voor? Dan hoeft u geen ontheffing aan te vragen.

Goed om te weten: tips en advies!

 • Plan extra tijd voor onderzoeken
  Heeft u in uw renovatie- of isolatieplanning rekening gehouden met extra tijd voor onderzoek naar beschermde dier- of plantensoorten? Dit wordt vaak vergeten. Maar het uitvoeren van een verkennend – of nader onderzoek kost tijd. Bijvoorbeeld: een verkennend onderzoek uit september geeft aan dat uw huis mogelijk geschikt is voor gierzwaluwen. Dan kan pas het jaar daarop in mei – juli nader onderzoek worden gedaan. Dit is namelijk de tijd dat de gierzwaluwen in Nederland verblijven en nesten bouwen. Ook het aanvragen van een ontheffing (als dit nodig blijkt) kost tijd. Houd hier dus altijd rekening mee in uw planning.
 • Bekijk de soortenbeschermingskaart
  Op deze kaart ziet u waar ontheffingen voor beschermde dieren- en plantensoorten zijn afgegeven door de Omgevingsdienst Haaglanden op grond van de Wet natuurbescherming. Zo ziet u welke ontheffingen er in uw omgeving al zijn en krijgt u een beeld van wat voor beschermde dier- en/of plantensoorten in uw omgeving kunnen voorkomen.
 • Welke dier- en plantensoorten zijn allemaal beschermd?
  Rijksoverheid heeft allerlei databanken waar die informatie op te halen is.
 • Hoe om te gaan met beschermde dier- en plantensoorten bij uw werkzaamheden?
  Wilt u schade aan beschermde dier- en plantensoorten voorkomen? Of wilt u juist een goede leefomgeving voor dieren en planten creëren? Dan hebben wij een aantal tips voor u!