Bouwen op vervuilde grond

Wilt u een huis of pand (ver)bouwen? En is de bodem mogelijk vervuild? Het kan zijn dat u daardoor een bodemsanering nodig is. Dit betekent bijvoorbeeld dat u verontreinigde grond laat afvoeren of een schone isolatielaag aanbrengt. Het is belangrijk om te weten om wat voor vervuiling het gaat en hoe u hier goed mee om kunt gaan. Verontreinigingen kunnen namelijk gezondheidsrisico’s hebben.

Wat schoon is, moet schoon blijven

Vaak is de vervuiling al langere tijd aanwezig. Bijvoorbeeld omdat er een oude haven, industrieterrein of landbouwbedrijf aanwezig was. In Nederland gelden allerlei regels die ervoor moeten zorgen dat de grond schoon blijft. Met al bestaande verontreinigingen gaan we goed om. Belangrijk bij bouwen en verbouwen is om te voorkomen dat een verontreiniging zich verder verspreidt door bijvoorbeeld grondverzet dat hierbij komt kijken. Wat schoon is, moet ook schoon blijven.

Wat moet u doen?

 1. 1

  Stap 1: Ga na of bodemonderzoek voor u verplicht is

  Check eerst of een vergunning nodig is om te (ver)bouwen. U kunt de vergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Bodemonderzoek is vereist wanneer het bouwwerk de grond raakt èn als er meer dan 2 uur per dag mensen in verblijven.

 2. 2

  Stap 2: Ga na welke bodeminformatie al bekend is

  Als omgevingsdienst hebben wij veel bodemgegevens. Zo weten we bijvoorbeeld waar zich vroeger bedrijventerreinen of oude havens bevonden. Dit vindt u in de omgevingsbodemrapportage. Ook kunt u nagaan of er van uw locatie gegevens over bodemonderzoeken of saneringen bekend zijn. Via de tool laat u gratis een pdf-rapport maken. Deze ontvangt u gelijk per mail. Daarin leest u de bij ons bekende bodeminformatie. Wilt u de bodemonderzoeken ontvangen die in de omgevingsrapportage zijn genoemd? Dan kunt u deze opvragen via ozhz.nl, via het formulier ”Aanvraag bodemrapporten”. In de meeste gevallen kunnen wij u de onderzoeken kosteloos en binnen 5 werkdagen de onderzoeken toesturen. Dit doen wij per mail.

  Informatie over voormalige watergangen is via de Bodematlas.

 3. 3

  Stap 3: Voer bodemonderzoek uit

  Is op uw locatie recent een bodemonderzoek uitgevoerd (minder dan vijf jaar oud), dan is een nieuw bodemonderzoek waarschijnlijk niet nodig. Wanneer geen recent bodemonderzoek beschikbaar is moet er een bodemonderzoek uitgevoerd worden.

 4. 4

  Stap 4: Voer maatregelen uit

  Uit het bodemonderzoek blijkt of er een vervuiling aanwezig is, hoe ernstig de vervuiling is en welke maatregelen nodig zijn (bodemsanering). Daarvoor zijn regels. Dit is vastgesteld in de Wet bodembescherming. Gekozen kan worden voor standaardmaatregelen, deze zijn vastgelegd in het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). U kunt ook kiezen voor een saneringsplan. Een saneringsplan heeft als voordeel dat maatwerk mogelijk is. Uw adviseur kan u begeleiden bij een bodemsanering. Als omgevingsdienst beoordelen wij het bodemonderzoek en toetsen of de grond voldoet aan de gestelde normen. Ook toetsen wij of een BUS-melding of saneringsplan voldoet aan wettelijke eisen.

De vervuiler betaalt en maakt schoon

Zijn maatregelen nodig? In eerste instantie betaalt de vervuiler de kosten. Ook zorgt de vervuiler voor het schoonmaken. Het is mogelijk dat de vervuiler niet (meer) aanspreekbaar is. In dat geval zijn de kosten voor degene die het initiatief neemt om te (ver)bouwen.