Zienswijzen

Iedereen kon gedurende 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking inbrengen. Dit kon vanaf 23 oktober 2017. Een schriftelijke zienswijze moest gericht zijn aan OZHZ, Postbus 550, 3300 AN  Dordrecht, onder vermelding van het zaaknummer Z-16- 313343. Voor een mondelinge zienswijze kon contact met OZHZ op worden genomen. Hoe de procedure van de zienswijze verloopt, vindt u hier.

Hieronder vindt u de stukken van de kennisgeving, de ontwerpbeschikking en de bijlagen.

- Wabo-ontwerpbeschikking
- Kennisgeving
- Al dan niet uiten van bedenkingen Ontwerpverklaring windturbines Krabbegors
- Publiceerbare aanvraag_melding_106
- B&W besluit
- Bijlage Toelichting bij Wabo aanvraag WT Krabbegors
- Bijlage Toelichting
- Bijlage Aanvulling kleurstelling
- Bijlage Raadsbesluit
- Bijlage Uitreksel KvK NV HVC
- Bijlage Mandaat indiening OLO vooroverleg
- Bijlage machtiging
- Bijlage Melding AIM
- Bijlage Situatietekening winturbine Krabbegors
- Bijlage Aanzicht
- Bijlage Gondel
- Bijlage Tekening fundament voorbeeld ander project
- Bijlage Advies aanvraag OZHZ archeologie
- Bijlage AS WT Krabbegors
- Bijlage Analyse EV
- Bijlage Analyse gastank
- Bijlage GROB WT Krabbegors
- Bijlage Ontvangstbevestiging aanvraag ontheffing
- Bijlage Procesbeschrijving milieuhygiënische bodemaspecten aanleg

Definitieve beschikking

Op dinsdag 19 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Dordrecht besloten om een definitieve VVGB voor windmolen Krabbegors af te geven. Dit betekent dat de provincie Zuid-Holland de omgevingsvergunning kan verlenen voor het realiseren van de windmolen. Belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht, hebben nog de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen dit besluit. Namens de provincie heeft OZHZ de definitieve beschikking opgesteld. Op de pagina 'Definitieve beschikking windmolen Krabbegors' zijn alle stukken van de definitieve beschikking in te zien en staat aangegeven hoe er beroep aangetekend kan worden.