Landelijk

Er zijn landelijk projectteams samengesteld om dit probleem gezamenlijk aan te pakken. Daar zijn o.a. IL&T, ISZW en Omgevingsdienst.nl bij betrokken Deze aanpak is voornamelijk gericht op het verantwoord omgaan met het straalgrit en het beperken van de eventuele risico's bij de klanten van Eurogrit. Tevens is er onderzocht door TNO wat de risico's van het voorhanden hebben van het grit en het gebruik ervan zijn. OZHZ wordt hierbij betrokken, maar is dus niet de leidende partij. Meer informatie is te vinden op: https://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuws/2017/10/10/informatie-voor-bedrijven-over-gebruik-straalmiddel-eurogrit

Door de inspectie voor de leefomgeving is het standpunt ingenomen dat het met asbest verontreinigde straalgrit als afvalstof gezien dienst te worden en dat die conform de geldende regels behandeld moet worden. Afgesproken is dat al het verontreinigde materiaal afgevoerd dient te worden naar een erkende verwerker. Er wordt nog gewerkt aan een plan van aanpak om dit mogelijk te maken.

Regio

Ook in onze regio zijn er verscheidene bedrijven die asbesthoudend straalgrit hebben of hebben gebruikt. Vooralsnog telt de lijst 140 bedrijven in totaal in Nederland, maar het vermoeden is dat het veel meer bedrijven zijn. Hoe de bedrijven dit probleem aan moeten pakken, is terug te vinden op de site van ISZW. https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/asbesthoudend-staalgrit

Lokaal

Daarnaast speelt er binnen Zuid-Holland Zuid nog een ander probleem. Bij twee bedrijven in Dordrecht - Eurogrit en het Zeehavenbedrijf Dordrecht - ligt meer dan 30.000 ton mogelijk asbesthoudend straalgrit opgeslagen. Dit materiaal is dusdanig behandeld dat er geen verspreiding naar de omgeving kan plaatsvinden. Voor wat betreft deze opslag vindt er in overleg met de gemeente Dordrecht een apart traject plaats vanuit OZHZ.