De resultaten van de steekproef en de evaluatie van de beschikbare gezondheidskundige literatuur over PFOA zijn in samenhang beoordeeld. Het doel van de steekproef was het door het RIVM gebruikte rekenmodel en de onderliggende aannames te valideren.

Het provinciebestuur onderschrijft de reactie van de staatssecretaris van IenM en is verheugd dat het onderzoek uitwijst dat het grootste deel van de bevolking geen opvallende concentraties PFOA in het bloed heeft.  Wel constateren wij dat met de kennis van nu de blootstelling in het verleden te hoog is geweest. Mensen kunnen daar, hoe klein ook,  negatieve effecten van hebben ondervonden.

Aanbevelingen

Samen met het Rijk en de betrokken gemeenten willen wij zoveel als mogelijk de nog resterende vragen wegnemen. De onderzoeken kunnen niet alle vragen beantwoorden die er bij mensen leven. Het RIVM stelt namelijk dat er nog veel onzekerheid is over de vraag bij welke bloedconcentraties nu veranderingen in het lichaam optreden. Het RIVM geeft aan dat het zinvol kan zijn om de steekproefdeelnemers die een hogere bloedwaarde hebben uit te nodigen voor een nader onderzoek. Alhoewel zo’n onderzoek geen gezondheidswinst voor hen kan opleveren, leidt het mogelijk wel tot meer inzicht in het ontstaan van hogere concentraties en zou het daarom deze mensen wel kunnen helpen bij het zoeken naar een verklaring is waarom zo’n hogere waarde bij hen aanwezig is. Met het Rijk en de betrokken gemeenten zal het RIVM gevraagd worden om een onderzoeksvoorstel.

Ook de andere aanbevelingen:

  • Laat de Dienst Gezondheid en Jeugd (regionale GGD) in samenspraak met het RIVM de huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten in de regio informeren over de nadelige effecten waar aanwijzingen voor zijn gevonden;
  • Volg de wetenschappelijke literatuur over de effecten van PFOA en de internationale ontwikkeling rond grenswaarden voor deze stof;

die het RIVM doet nemen wij gezamenlijk over.

Bijhorende stukken:

GS brief Janssen en Vermeulen - Aanbieding diverse rapporten PFOA en GenX
Brief uitslag PFOA-bloedwaarde
Brief B&W Dordrecht-Sliedrecht-Papendrecht
Informatieblad PFOA bloedonderzoek mei
PFOA-metingen in bloed