Wat voor klachten over geluidsoverlast waren er in oktober?  
Opvallend genoeg hadden weinig klachten betrekking op dezelfde bedrijven. Dit komt waarschijnlijk door een steeds meer verfijnde wijze van monitoren. En ook omdat wij bij meerdere klachten direct bekijken wat de meest geschikte aanpak betreft.

De helft van de klachten die wij kregen, waren afkomstig uit Dordrecht. Het ging meestal om geluidsoverlast van bedrijven.

Klachten uit andere gemeenten hadden ook te maken met geluid als gevolg van bedrijfsmatige- of horeca activiteiten. Naar aanleiding hiervan zijn geluidsonderzoeken opgestart. De uitkomsten worden nu nog verder onderzocht.

U heeft een geluidsklacht. Wat nu?
In geval van geluidsklachten is het advies om ons zo snel mogelijk te informeren via onze milieutelefoon (telefoonnummer: 0888 333 555). Op die manier kan mogelijk snel ter plaatse onderzoek worden uitgevoerd. Met meldingen via onze website gaat namelijk tijd verloren. 

Onze wachtdienstmedewerkers zijn deskundig op het gebied van geluid en gaan direct aan de slag met de melding. Als eerste wordt alle beschikbare informatie van het bedrijf opgezocht. Indien noodzakelijk wordt ter plaatse een geluidonderzoek uitgevoerd. De van toepassing zijnde geluidvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer, omgevingsvergunning of een verleende APV-vergunning worden dan tijdens dit onderzoek getoetst. Als sprake is van een overschrijding dan volgt een gesprek met de ondernemer, waarin de ervaren overlast door OZHZ benoemd wordt. Vervolgens moet de ondernemer aan de slag met maatregelen om herhaling in de toekomst te voorkomen. OZHZ werkt regelmatig nauw samen met de politie om verbinding te leggen tussen het bestuursrechtelijke en strafrechtelijke traject.

Tijdens en na het onderzoek houden we graag contact met de melder van de klacht.