De zorgen die inwoners hebben zijn ook de zorgen van de provincie. Samen met de gemeenten en het Rijk spant zij zich in om de veiligheid van de omgeving te waarborgen. Volledige openheid van zaken is daarbij van het grootste belang.

De provincie heeft Chemours om een formele reactie op de berichtgeving gevraagd. Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland streeft samen met andere overheden naar transparantie en helderheid in het belang van veiligheid van de omgeving. De provincie vraagt eenzelfde inspanning van het bedrijf. Op korte termijn vindt daarom ook een bestuurlijk overleg plaats tussen de provincie en Chemours.

Vergunning

Veiligheid en gezondheid staan voor de provincie centraal. Uitgangspunt bij vergunningverlening, toezicht en handhaving is dat bedrijven zich houden aan vergunningvoorwaarden en wet- en regelgeving. Tegelijkertijd mogen burgers ervan uitgaan dat de overheid op een adequate manier vergunningen verleent, toezicht houdt en bij overtredingen consequent handhaaft.

Op 28 juni 2012 is door de provincie Zuid-Holland een vergunning verleend aan DuPont, waarbij GenX is vergund ter vervanging van PFOA. GenX is vervolgens ook opgenomen in de revisievergunning die op 3 oktober 2013 is verleend. De GenX technologie maakt gebruik van een drietal stoffen FRD-901, FRD-903 en ammoniak. Leidend bij vergunningverlening was de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht (NeR). Per 1 januari 2016 is het normatieve deel van de NeR ondergebracht in het Activiteitenbesluit. Stoffen worden ingedeeld in klassen op basis van informatie over gezondheids- en milieurisico’s. De klasse indeling van de stof is bepalend voor de vast te stellen emissie grenswaarde in de vergunning, wordt door de Rijksoverheid bepaald en sluit aan bij internationale criteria. Met andere woorden: bij het verlenen van vergunningen is er een verband tussen de aard van de stof (klasse-indeling) en de hoeveelheid die uitgestoten mag worden. 

RIVM

De provincie heeft nauw contact met het ministerie van IenM om ook een formele reactie van RIVM te vragen. 

Meer informatie

Alle informatie, van vergunning tot beantwoording PS vragen is openbaar en staat op de website van OZHZ (http://www.ozhz.nl/actueel/). Vorige week zijn Statenvragen gesteld die op korte termijn beantwoord worden en tevens op de site van OZHZ gepubliceerd worden.