Projecten

Belangrijke projecten rond het thema Gezondheid zijn o.a. een inventarisatie van gegevens over luchtemissies door bedrijven, kennisdeling over asbest, de realisatie van het E-noses netwerk, het tegengaan van emissies van tankschepen, onderzoek naar overlast door houtstook en samenwerking met de dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ voor afgestemde advisering naar gemeenten.

In onze externe nieuwsbrief besteden we regelmatig aandacht aan deze projecten en de voortgang ervan. U kunt zich abonneren op deze digitale nieuwsbrief die 4x per jaar uitkomt door u aan te melden op de homepage.

Expertise Gezondheid

Bij ruimtelijke besluiten worden de gevolgen voor de luchtkwaliteit onderzocht. OZHZ biedt inzicht in effecten en adviseert over maatregelen. Bij bouwprojecten en bij aan- of verkoop van grond biedt OZHZ ondersteuning bij bodemonderzoek of -sanering. In stedelijk gebied zorgen magnetische velden van hoogspanningsleidingen soms voor problemen. Bij ontwikkelingen in de buurt van leidingen kan OZHZ adviseren.

OZHZ heeft specialistische kennis in huis op het gebied van geluid, lucht, externe veiligheid, ‘groene’ wetgeving, lichthinder, de watertoets en hoogspanningsleidingen. Daarnaast zijn er bodemspecialisten die naast kennis van bodemkwaliteit ook kennis hebben van koude/warmte opslag. Met adviezen en onderzoeken draagt OZHZ bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio.

Hier vindt u meer informatie over de Expertise en Adviesrol van OZHZ.