Activiteitenbesluit milieubeheer

Voor de meeste bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen gelden algemene voorschriften. Voor specifieke gevallen is het mogelijk om naast de algemene regels uit het Activiteitenbesluit maatwerk of vergunningvoorschriften op te stellen.  

Wet geluidhinder

De Wet geluidhinder (Wgh) beschermt geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, tegen het geluid van (spoor)wegen en gezoneerde industrieterreinen. Deze wet vormt een belangrijke basis in de ruimtelijke afweging voor het aspect geluid. Met name bij het vaststellen van bestemmingsplannen en het verlenen van omgevingsvergunningen dient de Wgh als wettelijk beoordelingskader.

Woningen die aan een drukke weg of spoorlijn liggen, komen volgens de Wet geluidhinder soms in aanmerking voor geluidsanering. Gemeenten hebben deze woningen geïnventariseerd, bij het toenmalige ministerie van VROM gemeld waarna aan de hand van deze meldingen saneringsprogramma's zijn opgesteld. De uitvoering van deze saneringsprogramma's bevindt zich in de afrondende fase. Voor verschillende gemeenten zijn nieuwe subsidieverzoeken ingediend en gehonoreerd.

EU Richtlijn Omgevingslawaai

Voor de Drechtstedengemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht is de EU-richtlijn Omgevingslawaai van toepassing. Deze gemeenten zijn verplicht elke 5 jaar geluidbelastingkaarten op te stellen waarin knelpunten inzichtelijk worden gemaakt. Eveneens dienen actieplannen te worden opgesteld waarin maatregelen worden beschreven die gericht zijn op het oplossen van de knelpunten.