afbeelding

Toezicht Wet milieubeheer

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels volgens de Wet milieubeheer. De omgevingsdienst onderzoekt of uw bedrijf zich ook echt aan deze regels houdt. Daarom krijgt elk bedrijf bezoek van een inspecteur van de omgevingsdienst. Dit noemen we handhaving. Er zijn afspraken gemaakt met de regiogemeenten over de manier waarop de omgevingsdienst handhaaft.

Voor de gemeente Dordrecht houdt de omgevingsdienst overigens ook bouw- en brandveiligheidstoezicht. De gemeente Dordrecht blijft hiervoor wel aanspreekpunt.

Afspraken handhaving

We maken vooraf niet bekend wanneer u een inspectie krijgt. Er zijn wel vaste bezoekfrequenties per branche. Die hangen sterk af van het milieurisico en de naleving van de regels in het verleden. De gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid bepalen de prioriteiten voor inspecties per branche per kalenderjaar. De omgevingsdienst voert die uit.
Bedrijven die de milieuregels goed naleven, krijgen over het algemeen minder controles.

Wilt u weten welke afspraken er nog meer gemaakt zijn over de manier waarop de omgevingsdienst handhaaft? Kijkt u dan eens in de Nalevingstrategie. Die vindt u hiernaast bij de Pdf-bestanden.

Hoe verloopt een inspectiebezoek?

Wil u meer weten over de gang van zaken tijdens een inspectiebezoek? Of wat uw rechten en plichten zijn tijdens zo’n bezoek en wat er gebeurt als u de milieuvoorschriften niet heeft opgevolgd?
Lees de antwoorden op deze vragen in het klantinformatieblad (momenteel niet beschikbaar) hiernaast.

Nieuws
Spelregelkader voor emplacement Kijfhoek
De gemeente Zwijndrecht, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail, Keyrail en goederenvervoerder DB Schenker Rail (de grootste gebruiker van Kijfhoek) hebben een spelregelkader met afspraken opgesteld voor het rangeeremplacement Kijfhoek. Zij hebben dit vandaag ondertekend.
lees verder >>
Grote controle bovengrondse opslagtanks
OZHZ roept bedrijven in Zuid-Holland Zuid op te controleren of hun bovengrondse tanks bestemd voor de opslag van vloeibare brandstoffen recent zijn gekeurd. Met ingang van 1 januari 2015 moeten bovengrondse opslagtanks voor dieselolie en afgewerkte olie met een maximale opslagcapaciteit van 150 m3, gekeurd zijn. Als de tank onderdeel uitmaakt van een afleveringsinstallatie dient ook deze installatie gekeurd te worden.
lees verder >>
Tijdelijke omgevingsvergunning Nedstaal blijft in stand
Op 14 april 2014 heeft de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan over het beroep dat de omliggende gemeenten, het actiecomité en andere belanghebbenden hadden ingesteld tegen het besluit van GS. De rechter geeft aan dat de beroepen ongegrond zijn. Hiermee blijft de tijdelijke omgevingsvergunning voor proeven met licht asbesthoudend staalschroot in stand.
lees verder >>
Meer nieuws >>
Relevante links
PDF Bestanden