Inloggen Extranet


afbeelding

Verkeerslawaai

De omgevingsdienst houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van verkeerslawaai van wegen en het spoor in de regio Zuid-Holland Zuid. In Nederland is sinds 2002 de Europese richtlijn ‘Omgevingslawaai’ opgenomen in de Wet geluidhinder. In de richtlijn staat dat niemand mag worden blootgesteld aan geluidsniveaus die zijn of haar gezondheid en de kwaliteit van zijn of haar bestaan in gevaar brengen. Met de richtlijn wil de Europese Unie schadelijke gevolgen en hinder van omgevingslawaai zoveel mogelijk voorkomen.

Geluidsbelastingkaarten en actieplannen voor gemeenten

Binnen het werkgebied van de omgevingsdienst is de richtlijn ‘Omgevingslawaai’ van toepassing op de Drechtstedengemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Onder regie van de omgevingsdienst zijn voor deze gemeenten de geluidseffecten van verkeers- en industrielawaai in kaart gebracht; de geluidsbelastingkaarten. Op basis van deze kaarten heeft de overheid actieplannen opgesteld om aan de richtlijn te voldoen.

U kunt hier geluidsbelastingskaarten en de bijbehorende rapportages van de Drechtstedengemeenten raadplegen.

Sanering verkeerslawaai

Woningen die aan een drukke weg of spoorlijn liggen, komen volgens de Wet geluidhinder soms in aanmerking voor geluidssanering. De omgevingsdienst begeleidt geluidssaneringen in opdracht van de gemeente. De verantwoordelijkheid voor geluidssanering ligt bij de gemeenten zelf. Neem daarvoor contact op met uw gemeente of kijk bij de relevante links voor meer informatie.

Actuele verkeerdata

Voor het uitvoeren van milieuonderzoeken door adviesbureaus ten behoeve van ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen zijn actuele verkeersdata nodig. Voor een aantal gemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn die verkeersdata bij de omgevingsdienst opvraagbaar. Voor meer informatie over het aanvragen van deze gegevens, klikt u hier.Nieuws
Branche-battle als tool bij energiescan winkeliers
Op maandagavond 18 mei 2015 is het ‘Scholen voor Duurzaamheid’ project van de Stichting Milieu Dichterbij feestelijk afgesloten. Leerlingen van CSG De Willem van Oranje te Oud-Beijerland hebben die avond hun adviesrapporten overhandigd aan de opdrachtgevers. Onder het toeziend oog van leerkrachten, ouders, wethouders, raadsleden en opdrachtgevers presenteerden 'de directeuren' van de fictieve adviesbureaus hun bevindingen en aanbevelingen. Het grote applaus bevestigde het enthousiasme waarmee de adviezen in ontvangst werden genomen.
lees verder >>
Uitbreiding netwerk e-noses: effectieve opsporing van geur of vluchtige stoffen
In de loop van 2015 worden met behulp van financiering van het Rijk tientallen ‘elektronische neuzen’ in en rondom de regio Zuid-Holland-Zuid geplaatst. Een aanvraag voor deze safety deal heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) namens een aantal partners ingediend en is onlangs gehonoreerd. Met de plaatsing van deze e-noses ontstaat een logische verbinding tussen de bestaande ‘e-nose’-netwerken in Brabant en het Rijnmondgebied en wordt de effectiviteit van het gehele netwerk vergroot. ‘E-noses’ leveren een bijdrage aan de veiligheid en gezondheid van inwoners in Zuidwest Nederland omdat veroorzakers van hinderlijke, gevaarlijke en/of ongezonde stoffen in de lucht makkelijker kunnen worden opgespoord en bij incidenten sneller kan worden ingegrepen.
lees verder >>
Meer nieuws >>
Relevante links