Inloggen Extranet


afbeelding

Verkeerslawaai

De omgevingsdienst houdt zich bezig met vraagstukken op het gebied van verkeerslawaai van wegen en het spoor in de regio Zuid-Holland Zuid. In Nederland is sinds 2002 de Europese richtlijn ‘Omgevingslawaai’ opgenomen in de Wet geluidhinder. In de richtlijn staat dat niemand mag worden blootgesteld aan geluidsniveaus die zijn of haar gezondheid en de kwaliteit van zijn of haar bestaan in gevaar brengen. Met de richtlijn wil de Europese Unie schadelijke gevolgen en hinder van omgevingslawaai zoveel mogelijk voorkomen.

Geluidsbelastingkaarten en actieplannen voor gemeenten

Binnen het werkgebied van de omgevingsdienst is de richtlijn ‘Omgevingslawaai’ van toepassing op de Drechtstedengemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Onder regie van de omgevingsdienst zijn voor deze gemeenten de geluidseffecten van verkeers- en industrielawaai in kaart gebracht; de geluidsbelastingkaarten. Op basis van deze kaarten heeft de overheid actieplannen opgesteld om aan de richtlijn te voldoen.

U kunt hier geluidsbelastingskaarten en de bijbehorende rapportages van de Drechtstedengemeenten raadplegen.

Sanering verkeerslawaai

Woningen die aan een drukke weg of spoorlijn liggen, komen volgens de Wet geluidhinder soms in aanmerking voor geluidssanering. De omgevingsdienst begeleidt geluidssaneringen in opdracht van de gemeente. De verantwoordelijkheid voor geluidssanering ligt bij de gemeenten zelf. Neem daarvoor contact op met uw gemeente of kijk bij de relevante links voor meer informatie.

Actuele verkeerdata

Voor het uitvoeren van milieuonderzoeken door adviesbureaus ten behoeve van ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen zijn actuele verkeersdata nodig. Voor een aantal gemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn die verkeersdata bij de omgevingsdienst opvraagbaar. Voor meer informatie over het aanvragen van deze gegevens, klikt u hier.